Upravljanje održivim prostornim razvojem

Upravljanje održivim prostornim razvojem
Izdavač: Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije

Monografija sadrži niz mogućnosti, modusa, koncepata, fazi logika, matematičkih osnova, primena GIS-a, priloga metodologiji strateške procene uticaja prostornog plana, principe i mere zaštite životne sredine.Kada se radi o mogućnostima, obrađena je uloga ekonomskih instrumenata u politikama zaštite životne sredine i održivog razvoja sa isticanjem ključnih elemenata i prikaz okvira dva osnovna pristupa. Sa aspekta kolaborativnog planiranja, poenta je na učešću javnosti kao jednom od najznačajnijih pitanja u planerskoj praksi. Prikaz digitalnog grada obrađen je kroz razmatranje pitanja: 1. šta čini digitalni grad, 2. koje su njegove karakteristike i 3. u kojoj meri je bl

izak fizičkom gradu. Monografija nas, zatim, uvodi u koncept sistema indikatora za praćenje održivog razvoja gradova kao jednim od standardnih alata u praksi prostornog i urbanističkog planiranja sa ciljem da se sagledaju prioriteti razvoja, odnosi u prostoru i mogući konflikti. Zatim, prikazani su i novi pristupi konceptu sagledavanja i apstrakcije prostora i njihovom geoprocesiranju i vizuelizaciji rezultata prostornih analiza. U tom kontekstu dat je i prikaz osnovnih pojmova teorije fazi skupova sa primerima koji se uglavnom, odnose na javne gradske prostore. U domenu matematičke osnove, analizirane su preference članova ekspertske grupe za slučaj potpune i nepotpune, ulazne informacije a data je i sugestija za primenu u odlučivanju pri izboru održive strategije. Sledi prikaz savremenih svetskih iskustava primene GIS-a u održivom razvoju planinskih turističkih područja.Monografija, zatim, prikazuje elemente za komponovanu „SWOT“ analizu i analizu teritorijalnih uticaja za Prostorni plan Kolubarskog basena sa posebnim osvrtom na analizu potencijala i ograničenja područja. Sledi „Prilog metodologiji strateške procene uticaja REK na životnu sredinu“, sa poentom na 1. utvrđivanje konteksta, obuhvata, ciljeva i indikatora SPU i 2. identifikacija, analiza i procena značaja uticaja plana na životnu sredinu. Aktuelnost obimnih promena u prostoru lignitskog basena kao i u razmeštaju proizvodnih aktivnosti sagledane su sa aspekta njihovog uslovljavanja promena u funkcijama naselja, socio-ekonomskim transformacijama stanovništva i njihovom pomeranju prema zonama gde se aktiviraju nova radna mesta. Na kraju, tretiran je problem izbora kriterijuma i merila za ocenu-procenu uticaja odgovarajućih projekata na životnu sredinu sa posebnim osvrtom na uticaj prenosne elektroenergetske mreže.
(Dr D. Tošković, recenzent )

Prikaži više


2007; Broširani povez; ćirilica; 30 cm; 146 str.; 978-86-80329-45-1;