Psihijatrija za defektologe : Andreja Krajger-Guzina

Psihijatrija za defektologe : Andreja Krajger-Guzina
Andreja Krajger-Guzina(autor)
Izdavač: Naučna knjiga

Psihijatrija za defektologe prof. Andreje Krajger-Guzina sadrzi:
– Jasno definisane pojmove iz oblasti psihologije i psihopatologije.

Time je omogućeno formulisanje zajedničkog pojmovnog sistema sa drugimstručnjacima koji se bave psihijatrijom i mentalnim zdravljem;
– Opise kliničkih pojava su sazeti, većinom ilustrovane plastičnimprikazima slučajeva, što omogućava defektologu da odredi grupu u kojuspada uočeni psihički poremećaj njegovog rehabilitanta, a ponekad i da,sasvim precizno, prepozna kliničku sliku uočenog psihičkog poremećaja;
– Uvodi defektologa u problem odnosa i granice između normalnog ipatoloskog u psihickom zivotu coveka i u razvoju njegove ličnosti. Posebnoukazuje na teskoće sa kojima se u praksi srećemo u toj oblasti nauke omentalnom zdravlju. Problem ostavlja otvorenim i nudi osnovnu literaturuza dalje produbljivanje ovoga pitanja ako se student za njega posebnozainteresuje.
-Upućuje studenta u oblast mentalne higijene, u sisteminstitucija koje se njome bave, i zadatke iz te oblasti. Na taj način omogućavadefektologu da sagleda svoj udeo u ovoj oblastidelovanja.
-Upućuje studenta, ukratko, i u oblast psihopatologije odrsalih, kolikoje neophodno za razumevanje posledica neblagovremene ili neodgovarajućeprimene mera primarne, sekundarne i tercijalne prevencije.
Knjiga Psihijatrija za defektologe, prof. dr Andreje Krajger-Guzina,pokriva celokupno gradivo iz psihijatrije koje se predaje na Fakultetu zaspecijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu.
Prof. dr Svetomir Bojanin
neuropsihijatar


0001;